Program

Medipol_universite_logo-zeminsiz1

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
İNGİLİZCE DİL EĞİTİMİ VE İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMI İŞLEYİŞİ

HAZIRLIK PROGRAMI HAKKINDA BİLGİ:

Alanında uzman bir ekibe sahip olan İngilizce Hazırlık Programı, bölüm derslerinin İngilizce olarak gören öğrencilerimize yabancı dili etkili şekilde kullanma becerisini sağlamak için hizmet vermektedir. Buna göre öğrencilerimizin ihtiyaçlarına yönelik şekilde hazırlanmış olan İstanbul Medipol Üniversitesi İngilizce Hazırlık programı dört seviyeden oluşmaktadır. Başlangıç seviyesi (Avrupa Ortak Dil Kriterleri Bildirgesine göre A1) , İleri Başlangıç (Avrupa Ortak Dil Kriterleri Bildirgesine göre A2),Orta seviyesi (Avrupa Ortak Dil Kriterleri Bildirgesine göre B1) ve Orta üstü seviye (Avrupa Ortak Dil Kriterleri Bildirgesine göre B2)

Tüm seviyelerin tamamlanması 32 haftaya göre programlanmıştır. Haftalık ders saati seviyelere göre 20-28 saat olarak planlanır ve her ders 45 dakikadan oluşmaktadır. 32 haftanın sonunda öğrencilerimizin İngilizceyi doğru ve akıcı bir şekilde kullanabildikleri B2 (İleri Seviye) seviyesine gelmeleri beklenmektedir. Yoğun İngilizce programımız öğrencilerimize gerekli temel becerileri (dil bilgisi, okuma, dinleme, yazma ve konuşma) kazandırmayı, İngilizceyi küreselleşen dünyada ve kendi kariyerlerinde akıcı bir şekilde kullanmalarını sağlamayı amaçlamaktadır. Bu yoğun program süresince temel dil becerilerini kullanmanın yanı sıra, bir dil için gerekli olan dört temel unsuru; dil bilgisi, konuşma, yazma ve dinleme becerilerini etkili bir şekilde kullanmayı öğrenmiş olacaklardır. İngilizceyi etkili şekilde kullanabilme becerileri öğrencilere akademik okuma parçalarını anlama, yorumlama ve farklı alanlarda bilimsel ve akademik makaleler yazma becerileri kazandıracaktır. Öğrenciler, bu yoğun programı başarılı şekilde bitirdiğinde kendi alanında verilen dersleri rahatlıkla takip edebilecek seviyede İngilizce bilgisine sahip olacaklardır.

Hazırlık Programı öğretim amaçlarının gerektirdiği gibi etkili, verimli ve öğrencinin ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde hazırlanmıştır. Akademik yıl boyunca öğrencilerin ilerleme durumlarını görmek, eksikliklerini saptamak için birçok sınav, proje ve sunum gibi türlü ölçme araçları kullanılmaktadır. Böylece hem öğrenciler hem de öğretim görevlileri karşılarına çıkabilecek İngilizceyle alakalı problemleri ortadan kaldırma veya minimum seviyeye düşürme imkânına sahip olacaklardır.

Hazırlık Programı küresel ve çağdaş bir dil eğitimine uygun şekilde düzenlenmiştir. Haftalık ders programı 20-28 (seviyelere göre değişiklik gösterebilir) saatten oluşmaktadır. Temel dersler (Main Course), Dil bilgisi (Grammar), Akademik Okuma, (Academic Reading), Dinleme (Listening), Konuşma (Speaking), Akademik Makale Yazma (Academic Writing) den oluşmaktadır.

Seçilen metotlar çağdaş dil eğitim sistemlerinde kabul edilen ve öğrencilerin ihtiyaçlarına, seviyelerine ve gelişimlerine uygun olan metotlardır. Hazırlık Programımızda temel amaçlarımız öğrencilerimize iyi bir dil eğitimi vermenin yanı sıra, dil eğitiminin kaçınılmaz bir süreci olan hedef dilin kullanıldığı ülkelerin kültürel yapısını ve o kültürle alakalı bir bilgilendirme de yapmaktır. Yukarıda da belirtildiği gibi, en öncelikli amacımız öğrencinin dili anlaması, anladığını ifade edebilmesi, yazıya dökebilmesi ve kendi akademik çalışmalarında kullanabilmesidir.

Dersler boyunca öğrencilerimize teoriyle beraber pratik yapabilme, zaman içerisinde testler, ilgili konuyla alakalı çalışma soruları, bilgilendirme broşürleri, görsel ve dijital kaynaklar verilecektir. Bunun yanında seçtiğimiz dil öğrenme metotları öğrencilerimize yalnız başına çalışabilme imkânı sağlayacak, konuyla alakalı onları yönlendirecek ve onlara yol gösterecektir. Önemini vurgulamayı uygun gördüğümüz bir diğer nokta ise kelime öğretimidir; öğrencilerimiz her eğitim dilimi boyunca ortalama 1000-1200 yeni kelime öğrenmiş olacaklar. Bu kelimeleri günlük hayatta hem konuşurken hem de kompozisyon veya makale yazarken etkili şekilde kullanabileceklerdir.

Üniversitemiz hazırlık okulunda görev yapan öğretim görevlilerimiz, yıllarca hazırlık okullarında görev yapmış, İngilizce eğitim alanında yurtiçi ve yurtdışında farklı teknikler ve metodoloji üzerine birçok sertifikaya sahip, gayretli, tecrübeli eğitimcilerdir. Öğretim görevlilerimiz, hafta içinde ders dışı zamanlarda öğrencilerle birebir veya gruplar halinde çalışabilmek için zamanlarını ayıracak ve bunu bir program dahilinde öğrencilere bildireceklerdir. Etkili bir dil eğitimi için grupları oluşturan öğrenci sayısı minimal seviyede tutulacak, çalışma ortamı öğrencilerin ihtiyaçlarına göre hazırlanacaktır.

HAZIRLIK SİSTEMİ NASIL İŞLER?

İngilizce Hazırlık Programı dört adet sekiz veya dokuz haftalık dilimden oluşur. Öğrenciler ilk dilimde Genel İngilizce ile başlarlar ve takip eden dilimlerde dört ana beceri (Okuma, Konuşma, Yazma ve Dil Bilgisi) çalışmalarıyla devam ederler. Her bir dilimin detayları ilgili bölümlerde belirtilen standart bir notlandırma sistemi vardır. İstanbul Medipol Üniversitesi’ne kayıt sonrası bölümdeki eğitim dili İngilizce olan öğrenciler bir muafiyet sınavına tabi tutulur. Muafiyet Sınavı ile muaf olamayan öğrenciler Akademik Yıl başlangıcında Seviye Belirleme Sınavı’na girerler ve uygun seviyelerine göre sınıflarına yerleştirilerek, Hazırlık eğitimine başlarlar.

MUAFİYET: Medipol Üniversitesi Hazırlık Programı Muafiyet Sınavından geçme notu olan 75’i alan ya da YÖK tarafından onaylanan herhangi bir dengi sınavdan (YDS-E-YDS: 70, CAE: B, CPE: C, TOEFL IBT: 84 – Toefl-IBT Home Edition Kabul Edilmemektedir-, PEARSON PTE Academic: 71, Oxford Test of English: B2) son üç yılda alınan bir sınav notu sunan öğrenciler Hazırlık Programından muaf edilir. (Daha fazla detay için BURAYI tıklayın.)

Örnek bir Muafiyet Sınavına ulaşmak için BURAYI tıklayın.

İNGİLİZCE MUAFİYET SINAVI

Muafiyet Sınavı beş bölümden oluşur; Dinleme, Okuma, Kelime bilgisi, İngilizce kullanımı ve Yazma. Bölüme geçebilmek için sınav geçme notu 75’tir. Bu sınavdan 60 ila 74 arası alan öğrenciler sonrasında yapılan bir Konuşma testinde konuşma yeteneklerinden sınava tabi tutulur.

KONUŞMA SINAVI

Konuşma Sınavından 75 alan öğrenciler de hazırlık programından muaf edilir ve bölümlerine geçerler. Bu aşamaların herhangi birinde başarısız olanlar daha sonra yapılacak olan Seviye Belirleme Sınavı sonuçlarına göre uygun bir seviyeye yerleştirilerek İngilizce Hazırlık Programına başlarlar.

YARI DÖNEMDEKİ MUAFİYET SINAVI

İlk dönem sonunda (Dilim 2) da YÖK tarafından öngörülen bir Muafiyet Sınavı uygulanır. Bu sınavın içeriği ve uygulanması seviye ve kapsam açısından farklılık göstermeyecektir.

DİLİM SİSTEMİ

İngilizce Hazırlık Programı her biri sekiz ya da dokuz hafta olan dört dilimden oluşur. Her bir dilimde öğrenciler tüm temel becerileri görür ve buna göre değerlendirilir. Öğrenciler her bir dilimde öğretmen değerlendirmesinden (TA), projelerden, portfolyolardan, Dilim-Ortası Sınavından (MTE) ve Dilim Başarı Testinden (TAT) ortalama notlar alır. Ayrıca Bahar dönemindeki iki dilim boyunca genel ortalamaya ESP (Mesleki İngilizce) derslerinin notları da eklenir. İstanbul Medipol Üniversitesi Hazırlık Programı modüler sistem uygulamadığından dilimlerde kalma veya tekrar etme yoktur. Öğrencinin bir önceki dilimdeki başarısına göre her bir dilimden sonra seviyelerine göre yeni sınıflar oluşturulur.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Öğrenciler uygun bir seviyeye yerleştirildikten sonra bölüm ihtiyaçları analizine dayanan bir program takip edilecektir. Aşağıdaki ölçme ve değerlendirme sistemi akademik takvim boyunca kullanılacaktır:

  • Dilim-Ortası Sınavı (MTE):Her bir dilimde öğrencilerin ilerlemesini ölçen bir Dilim-Ortası Sınavı olacaktır.
  • Öğretmen Değerlendirmesi (TA):Her bir öğrenciye her bir öğretim görevlisi tarafından devam durumları, derse katılımları ve ev ödevlerine dayanan bir öğretmen değerlendirme notu verilir.
  • Dilim Başarı Testi (TAT):Her bir dilimin sonunda, öğrencilerin ilerlemesini ölçen bir Dilim Başarı Testi olacaktır.
  • L.A.T. (Dil Ölçüm Yeterlilik Testi):Yıl sonunda öğrencilerin Dinleme (Dinlerken Yapma & Not-alma), Okuma Anlama ve Kelime bilgisi, Yazma ve İngilizce kullanımını test eden bir sınav uygulanır.
  • L.A.T. Telafi Sınavı:P.L.A.T. sınavından başarısız olan öğrenciler P.L.A.T. Telafi Sınavına girebilirler.
  • ESP (Mesleki İngilizce): Öğrencilerimizin bölümlerinde kullanacakları terminolojiye aşinalık kazanmaları amacıyla ESP dersi (mesleki İngilizce) verilmektedir. Bu dersler 2. Dönemde yer almaktadır.
  • Proje:Öğrencilerimize kolektif çalışma imkanı sağlayan ve bir konu üzerinde çalışma ve üretme imkanı veren uygulamalardır.
  • Portfolyo:Öğrencilerimizin yazma becerilerini geliştirmek amacıyla, yapmış oldukları çalışmaların değerlendirmesidir.
Değerlendirme Ölçütü Yüzdesi
Dilim-Ortası Sınavı (MTE) %20
Dilim Başarı Testi (TAT) %30
Proje %20
Portfolyo %20
Öğretmen Değerlendirmesi(TA) %10
TOPLAM %100

Tablo 1: 1. ve 2. Dilim Değerlendirme Ölçütleri ve Yüzdeleri

Değerlendirme Ölçütü Yüzdesi
Dilim-Ortası Sınavı (MTE) %20
Dilim Başarı Testi (TAT) %30
Proje %15
Portfolyo %15
ESP (Mesleki İngilizce) %10
Öğretmen Değerlendirmesi(TA) %10
TOPLAM %100

Tablo 2: 3. ve 4. Dilim Değerlendirme Ölçütleri ve Yüzdeleri

YILLIK NOTLANDIRMA

Yıl sonu başarı notu 70 olup bu not dört dilim ortalamasının %60’ı ve P.L.A.T. sınav sonucunun %40’ı alınarak hesaplanır. Eğer bir öğrencinin dört dilim ortalama notu 80 ve üzerindeyse öğrenci başarılı kabul edilir ve P.L.A.T. sınavından muaf olur.

DEVAMSIZLIKLA İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKEN DİĞER ŞEYLER

Öğrencilerin derslere devamı tüm dilimlerdeki başarılarını devam ettirmeleri için zorunludur. Devamsızlık kayıtlarının tutulmasında katı bir politika uygulanmaktadır ve tüm öğretim görevlileri haftalık TA notlarını etkilediği için bunu yapmakla sorumludur. Bununla birlikte öğrenciler devamsızlıklarının işlenen toplam ders sayısının %15’ni aşması halinde sene sonundaki P.L.A.T. sınavına girme haklarını kaybederler.

OFİS SAATLERİ

Her dilimde, öğretim görevlilerinin önceden belirlenmiş ofis saatleri vardır. Bu ofis saatleri İngilizce bilgi becerilerini ders dışında da desteklemek amacıyla haftada en az bir saat olacak şekilde düzenlenir.

DANIŞMANLIK SİSTEMİ

Her sınıfa her dilim başında bir sınıf danışmanı atanır. Bu öğretim görevlisi öğrencileri duyurular, ders akışları, sınav içerikleri, proje ve portfolyo süreçleri ve idari konularda bilgilendirmekten ve yönlendirmelerden sorumludur.

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.