Program

Medipol_universite_logo-zeminsiz1

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
İNGİLİZCE DİL EĞİTİMİ VE İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMI İŞLEYİŞİ

HAZIRLIK PROGRAMI HAKKINDA BİLGİ:
Alanında uzman bir ekibe sahip olan İngilizce Hazırlık Programı, bölüm derslerinin İngilizce olarak gören öğrencilerimize yabancı dili etkili şekilde kullanma becerisini sağlamak için hizmet vermektedir. Buna göre öğrencilerimizin ihtiyaçlarına yönelik şekilde hazırlanmış olan Medipol Üniversitesi İngilizce Hazırlık programı dört seviyeden oluşmaktadır. Başlangıç seviyesi (Avrupa Ortak Dil Kriterleri Bildirgesine göre A1) , İleri Başlangıç (Avrupa Ortak Dil Kriterleri Bildirgesine göre A2),Orta seviyesi (Avrupa Ortak Dil Kriterleri Bildirgesine göre B1) ve Orta üstü seviye (Avrupa Ortak Dil Kriterleri Bildirgesine göre B2)

Tüm seviyelerin tamamlanması 32 haftaya göre programlanmıştır. Haftalık ders saati 26 saattir ve her ders 45 dakikadan oluşmaktadır. 32 haftanın sonunda öğrencilerimizin İngilizceyi doğru ve akıcı bir şekilde kullanabildikleri B2+ (İleri Seviye) seviyesine gelmeleri beklenmektedir. Yoğun İngilizce programımız öğrencilerimize gerekli temel becerileri kazandıracak, İngilizceyi küreselleşen dünyada ve kendi kariyerlerinde akıcı bir şekilde kullanmalarını sağlayacaktır. Bu yoğun program süresince temel dil becerilerini kullanmanın yanı sıra, bir dil için gerekli olan dört temel unsuru; dil bilgisi, konuşma, yazma ve dinleme becerilerini etkili bir şekilde kullanmayı öğrenmiş olacaklardır. İngilizceyi etkili şekilde kullanabilme becerileri öğrencilere akademik okuma parçalarını anlama, yorumlama ve farklı alanlarda bilimsel ve akademik makaleler yazma becerileri kazandıracaktır. Öğrenci, bu yoğun programı başarılı şekilde bitirdiğinde kendi alanında verilen dersleri rahatlıkla takip edebilecek seviyede İngilizce bilgisine sahip olacaklardır.

Hazırlık Programı öğretim amaçlarının gerektirdiği gibi etkili, verimli ve öğrencinin ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde hazırlanmıştır. Akademik yıl boyunca öğrencilerin ilerleme durumlarını görmek, eksikliklerini saptamak için birçok sınav yapılmaktadır, böylece hem öğrenciler hem de öğretim görevlileri karşılarına çıkabilecek İngilizceyle alakalı problemleri ortadan kaldırma veya minimum seviyeye düşürme imkânına sahip olacaklardır.

Hazırlık Programı küresel ve çağdaş bir dil eğitimine uygun şekilde düzenlenmiştir. Haftalık ders programı 26 saatten oluşmaktadır ve bu 26 saat Temel ders ( Main Course ), Dilbilgisi (Grammar), Akademik Okuma, (Academic Reading), Dinleme (Listening), Konuşma (Speaking), Akademik Makale Yazma (Academic Writing) den oluşmaktadır.

Seçilen metotlar çağdaş dil eğitim sistemlerinde kabul edilen ve öğrencilerin ihtiyaçlarına, seviyelerine ve gelişimlerine uygun olan metotlardır. Hazırlık Programımızda temel amaçlarımız öğrencilerimize iyi bir dil eğitimi vermenin yanı sıra, dil eğitiminin kaçınılmaz bir süreci olan hedef dilin kullanıldığı ülkelerin kültürel yapısını ve o kültürle alakalı bir bilgilendirme de yapmaktır. Yukarıda da belirtildiği gibi, en öncelikli amacımız öğrencinin dili anlaması, anladığını ifade edebilmesi, yazıya dökebilmesi ve kendi akademik çalışmalarında kullanabilmesidir.

Dersler boyunca öğrencilerimize teoriyle beraber pratik yapabilme, zaman içerisinde testler, ilgili konuyla alakalı çalışma soruları, bilgilendirme broşürleri ve görsel objeler verilecektir. Bunun yanında seçtiğimiz dil öğrenme metotları öğrencilerimize yalnız başına çalışabilme imkânı sağlayacak, konuyla alakalı onları yönlendirecek ve onlara yol gösterecektir. Önemini vurgulamayı uygun gördüğümüz bir diğer nokta ise kelime öğretimidir; öğrencilerimiz her eğitim dilimi boyunca ortalama 1000-1200 yeni kelime öğrenmiş olacaklar. Bu kelimeleri günlük hayatta hem konuşurken hem de kompozisyon veya makale yazarken etkili şekilde kullanabileceklerdir.

Üniversitemiz hazırlık okulunda görev yapan öğretim görevlilerimiz, yıllarca hazırlık okullarında görev yapmış, İngilizce eğitim alanında yurtiçi ve yurtdışında farklı teknikler ve metodoloji üzerine birçok sertifikaya sahip, gayretli, tecrübeli eğitimcilerdir. Öğretim görevlilerimiz, hafta içinde ders dışı zamanlarda öğrencilerle birebir veya gruplar halinde çalışabilmek için zamanlarını ayıracak ve bunu bir program dahilinde öğrencilere bildireceklerdir. Etkili bir dil eğitimi için grupları oluşturan öğrenci sayısı minimal seviyede tutulacak, çalışma ortamı öğrencilerin ihtiyaçlarına göre hazırlanacaktır.

HAZIRLIK PROGRAMI SINAVLARI:
Hazırlık Programı’nda eğitim 4 dilime ayrılmıştır. Bu 4 dilimde toplam;
4 dilim sonu final sınavı ( Final Exam ),
4 Vize Sınavı ( Mid-term Exam ),
1 Yılsonu final sınavı ( PLAT Preparatory Language Achievement Test ) vardır.

Ayrıca süresi 8 hafta olan her dilimde (Track ) birçok küçük sınav (Quiz) yapılmakta ve her dersten haftalık öğrencilerin performanslarını gösteren Okutman Değerlendirme (TA) verilmektedir.

SINAVLAR & İÇERİKLERİ 

QUIZ:
Öğrencilerin gelişimlerini sürekli takip edebilmek, çıkabilecek ihtiyaçlara göre müfredatı güncelleyebilmek ve öğrencilere eksik oldukları konularla alakalı olarak geri dönüşüm verebilmek amacıyla sık olarak yapılan sınavlardır. Quizlerin bir diğer önemli amacı ise öğrencileri her dilim ortası ve sonunda yapılacak olan vize ve dilim sonu final sınavına hazırlamaktır. Quiz’ler haftalık durum değerlendirmeleridir ve öğrencinin sınava gelememesi durumunda tekrarlanmazlar.

Dilim Ortası Vize Sınavları ( Mid-term Exams ): 

Her dilim ortasında yapılan vize sınavları hem öğrencinin dönem içinde teşvik edilmesi, hem de final sınavının yükünün hafifletilip öğrencilerin “telafisi zor tek sınav” gerginliğini azaltıp, eğitim öğretimin daha adil ve etkin olmasına hizmet etmektedir.

Dilim Sonu Final Sınavları ( Final Exams ): 

Bu sınavların amacı öğrencinin dilim boyunca öğrenmiş olduğu konuların test edilmesidir. Dilim sonu final sınavları her dilim sonunda öğrencilerin bir üst seviyeye geçebilmesi için uygulanan sınavlardır.
Bu sınavlar 5 bölüme odaklanmıştır: İngilizcenin Kullanımı ve Kelime Bilgisi ( Use of English & Vocabulary ), Okuma- Anlama ( Reading Comprehension ), Yazma ( Writing ), Dinleme- (Listening ), Konuşma (Speaking). Sınavlar uygun görülmesine göre Konuşma ve/veya Yazma bölümlerini içermeyebilir.

Yılsonu Final Sınavı ( PLAT Preparatory Language Achievement Test ) :

PLAT Üniversitemizin Yabancı Dil başarı sınavıdır. PLAT, The Common European Framework of Reference (CEFR) a göre B2+ seviyesinde bir sınavdır. Bu sınavın Yıl İçi Değerlendirme Kriterindeki ağırlığının da %40 olduğu unutulmamalıdır. PLAT 5 bölümden oluşmaktadır; İngilizcenin Kullanımı ve Kelime Bilgisi ( Use of English & Vocabulary ), Okuma- Anlama ( Reading Comprehension ), Yazma ( Writing ), Dinleme- Anlama ( Listening ).

PLAT BÖLÜMLERİ & BÖLÜM AĞIRLIKLARI

BÖLÜM YÜZDELİK AĞIRLIĞI
İngilizcenin Kullanımı ve Kelime Bilgisi ( Use of English & Vocabulary ) % 36
Okuma- Anlama ( Reading Comprehension ) % 24
Dinleme Anlatım ( Listening ) % 20
İngilizce Yazma % 20

* 4 Dilim sonunda Dilimlerin Değerlendirme Ortalaması 80 ve üzerinde olan öğrenciler PLAT ten muaftır.

HAZIRLIK PROGRAMINDAN BAŞARILI OLMA VE BÖLÜMDE OKUMAYA HAK KAZANMA KRİTERLERİ:
Hazırlık sınıfının ikinci yarıyılı sonunda yapılan yabancı dil sınavında ( PLAT ) başarılı olamayan öğrenci, ilave iki yarıyıl daha hazırlık sınıfına devam ederek ya da yabancı dil bilgisini kendi imkânlarıyla geliştirerek yılın belirli dönemlerinde yapılan Hazırlık Muafiyet Sınavından (Proficiency Exam) başarılı olduğu takdirde girmeye hak kazandığı yabancı dille verilen lisans öğretim programına devam edebilir.

Medipol Üniversitesi Öğretim dili Türkçe olmakla birlikte, programında kısmen veya tamamen yabancı dille okutulan seçmeli derslere yer verilen fakülte öğrencileri, hazırlık sınıfında, ikinci yarıyıl sonunda veya isteğe bağlı olarak devam ettikleri takdirde üçüncü veya dördüncü yarıyıl sonunda yapılan yabancı dil sınavında başarılı olamasalar bile, lisans programına devam edebilirler. Ancak bu öğrenciler yabancı dille okutulan dersleri alamazlar. Bu dersleri alabilmeleri için kesinlikle Hazırlık Muafiyet Sınavını ( Proficiency Exam ) geçmek zorundadırlar. Aksi takdirde bölümlerinden mezun olmaları olanaksızdır.

DEVAMSIZLIK:
Öğrencilerimizin mazeretsiz devamsızlık hakları yapılan toplam ders saatinin % 15’i kadardır. Bu %15’lik ortalama ders saatine vurulduğunda o akademik yılda yapılan ders sayısının tatil günleriyle değişiklik göstermesi sonucu değişiklik gösterebilir.

SAĞLIK RAPORLARI:
Herhangi bir sağlık sorunu nedeniyle devamsızlık yapan öğrencinin aldığı raporlar öğrencinin devamsızlığından düşülmez. Bu raporlar sadece kaçırılan sınavların telafisi içindir. Sınavları sağlık durumu nedeniyle kaçıran öğrenciler bu durumlarını resmi belgelerle kanıtlamak zorundadırlar. Alınan raporlar “Medipol Hastanesi Akademik Sağlık Kurulunun” onayından sonra geçerli kabul edilecektir. Quizler, haftalık değerlendirme oldukları için raporla telafisi gerçekleştirilmez.

Devamsızlıktan kalan öğrenciler PLAT’ e giremezler. Bu öğrenciler isteğe bağlı olarak Hazırlık Programı tarafından açılan Yoğunlaştırılmış Yaz Kursu’na katılabilirler ve/veya Eylül ayında yapılan Muafiyet (Proficiency) Sınavı’na girebilirler.

Devamı

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed